مطالب توسط admin

پلیمر چیست؟

پلیمر به موادی گفته می شود که از مولکول های بسیار بزرگ ) ماکرومولکول( درست شده اند. این مولکول های بزرگ از تکرار و اتصال واحدهای کوچک )مونومر( تشکیل شده اند. بنا به نوع و تعداد مونومرها و همچنین تکرار و طرز قرار گرفتن آنها در ابعاد مختلف در هر پلیمر، مواد پلیمری با خواص […]

تاثیر بسته بندی بر صادرات

یکی از راهکارهای توسعه اقتصاد هر کشور افزایش صادرات میباشد. صادرات هم مثل هر فرایند دیگری دارای زیرساخت، قواعد و روشهای مختلفی میباشد که باید آنها را آموخت و به کار گرفت. در این بین، یکی از زیرساختهای مهمی که به صادرات کالا میتواند کمک کند، طراحی اصولی و حرفهای بسته بندی چه از نظر […]

بازیافت پلاستیک در راستای حفاظت از محیط زیست

یکی از عوامل موثر در ایجاد آلودگی محیط زیست، دفن کردن زباله ها، به آب ریختن و یا سوزاندن آنهاست. بیشتر این ضایعات کاغذهای باطله، مقوا و کارتن، شاخه و برگ گیاهان، پلاستیک و لاستیک هایی است که به صورت ضایعات درآمده است. هر کدام از روشهایی که بدان اشاره شد می تواند به نوعی […]