محافظ نشیمنگاه

تسمه های محافظ نشیمنگاه پلاستیکی در طول های مختلف تولید می گردد و در بسته بندی کویلهای فلزی استفاده میشوند تا مانع از تماس بدنه کویلها به زمین یا کف کامیون گردند و هنگام حمل ونقل و یا انبارش ، بدنه کویلها تماس با سطحی که روی آن قرار می گیرند نداشته و از آسیب سطحی آن جلوگیری بعمل آید.

استحکام تسمه های محافظ نشیمنگاه در حدی است که کویلهای با وزن ۲۵ تن را نیز تحمل می کند و هیچگونه دفرمگی در آن ایجاد نمی شود